Stadgar för Björkbergs Byalag

FÖRENINGSSTADGAR

Stadgarna ska informera medlemmarna och omvärlden om föreningens ändamål, centrala regler, demokratiska förhållningssätt m.m.

Dessa är stadgarna i Björkbergs Byalags förening och innefattar byarna Björkberg, Malungshed och Toms.


§ 1 FIRMA

Föreningens firma är Björkbergs Byalag

 

§ 2 FÖRVALTNING

Föreningen förvaltar Ljusdal Björkberg 8:1 och dess byggnader

 

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Föreningen skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildande bestämts om dess ändamål. Björkbergs byalag skall verka för god sammanhållning mellan och inom Björkberg, Malungshed och Toms,  arbeta för glesbygds- och infrastrukturfrågor  som påverkar livskvalitén för de boende samt bidra till att dessa byar och dess historia bevaras åt framtiden. 

 

§ 4 MEDLEM

Röstberättigad medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i förvaltningen upptagen under § 2.

 

§ 5 STYRELSE- SÄTE, SAMMANSÄTTNING

För förening skall finnas en styrelse med säte i Ljusdals Kommun.

Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter. Styrelsen skall konstituera sig själv och innehålla en kassör som också är firmatecknare. I övrigt skall styrelsemedlemmarna ansvara för olika områden som rör föreningens hela verksamhet.

 

§ 6 STYRELSE – VALBEREDNING

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma med mandattid intill nästa ordinarie stämma. Årsmötet avgör om det ska finnas en valberedning och utser i så fall ledamöterna

 

§ 7 STYRELSE - KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE

Kallelse till sammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet.

 

§ 8 STYRELSE - BESLUTSFÖRHET, PROTOKOLL

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagare en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av den som har lett sammanträdet.

 

§ 9 STYRELSE - FÖRVALTNING

Styrelsen skall:

1 – Förvalta fastigheterna och föreningens tillgångar.

2 – Föra redovisning över föreningens räkenskaper

3 – Föra förteckning över delägande fastigheter och ägare

4 – Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningensverksamhet och ekonomi

5 – I övrigt handha föreningens angelägenheter.

 

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse en revisor

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsens senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december.

 

§ 12 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND

Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska innehålla de upplysningar som är av betydelse för att fondavsättningarnas storlek ska kunna bedömas

 

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under Juni månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs

 

§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA, ANDRA MEDDELANDEN

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det skall ske genom anslag på byn Björkbergs anslagstavla och via mail eller brev. Kallelse skall ske senast 4 veckor före föreningsstämman

 

§ 15 MOTIONER

En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. En motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsstämman för beredning.

 

§ 16 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1 val av ordförande för stämman

2 val av sekreterare för stämman

3 val av två justerare

4 styrelsens och revisorernas berättelser

5 ansvarsfrihet för styrelsen

6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd och eventuellt förslag till årsavgift.

8 val av styrelse

9 val av revisor

10 övriga frågor

11 meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.   

 

§17 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Vid omröstning har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera fastigheter, en röst. Om en fastighet har flera delägare gäller en fastighet, en röst.

 

§18 FÖRDELNING AV UPPKOMMET ÖVERSKOTT

Eventuellt överskott går oavkortat in i föreningens verksamhet för kommande år

 

§19 PROTOKOLLJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma i Juni 2016.

 

§20 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning kan endast ske vid ordinarie årsstämma. Två tredjedelar av de närvarande medlemmarna måste biträda beslutet och medge upplösning. Upplöses föreningen och kvarstår behållning sedan alla skulder blivit betalda skall denna fonderas till eventuell uppföljare, alternativt doneras till förening eller verksamhet vars ändamål är att främja bygden. Ett sista årsmöte beslutar vilket alternativ som skall väljas och på vilket sätt det skall ske